Home Impresum

PDFDrucken

Impresum


ESCHER Rechtsanwälte
Bockenheimer Anlage 13
D-60322 Frankfurt am Main

TEL. + 49 (69) 915 007 0
FAX + 49 (69) 915 007 40

E-mail: kanzlei(at)escherlaw.de *

URL: www.escherlaw.de

Osoba odpovědná za obsah webových stránek je Dr. Alfred Escher, adresa viz výše.

Údaje dle § 5 TMG a dle DL-InfoV

Právní forma

Escher Rechtsanwälte je jednočlenná kancelář (Einzelkanzlei). Jediným majitelem je advokát Dr. Alfred Escher, LL.M.

Všichni ostatní advokáti a právníci kanceláře Escher Rechtsanwälte jsou buď zaměstnanci, nebo freelancers.

Zákonné profesní označení, příslušná advokátní komora

Advokáti advokátní kanceláře Escher Rechtsanwälte jsou členové Advokátní komory se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt. Dr. Alfred Escher, Violeta Sliskovic, Nina Kempf a Muhammed Elemenler jsou němečtí advokáti.

Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o DPH (Umsatzsteuergeset)

DE 226258818

Profesní pojištění

Profesní pojištění advokátů a právníků advokátní kanceláře Escher Rechtsanwälte:

HDI-Gerling Firmen und Privat Vers. AG

Postfach 25 03 09, 90128 Nürnberg

Pojištění se vztahuje na celé území EU.

Relevantní právní předpisy:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)

Spolkové advokátní nařízení

Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)

Profesní nařízení pro advokáty

Fachanwaltsordnung (FAO)

Nařízení pro spezializované advokáty

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

Zákon o odměnách advokátů

Berufsregelungen der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE)

Profesní pravidla advokátů Evropské Unie

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte (EuRAG)

Zákon o činnosti evropských advokátů

Profesní pravidla v elektrizované podobě se nacházejí na webových stránkách Spolkové advokátní komory www.brak.de v rubrice „profesní právo“.

Odkaz na smírčí řízení dle § 3 I č. 4 DL-InfoV

Podle § 73 II č. 3 BRAO je představenstvo advokátní komory na žádost oprávněno provádět vyšetřování ve sporech mezi členy komory a jejími klienty, přičemž toto oprávnění zahrnuje rovněž předkládání návrhů na uzavření smíru. Podle § 191 f BRAO je Spolková advokátní komora nezávislou smírčí institucí pro uvedené spory.

Technické upozornění

Za účelem ochrany proti systémům shromažďujícím emailové adresy (mail robots), jsou veškeré emailové adresy znázorněny topograficky. Prosím uvádějte tyto adresy ve vašich emailových programech běžným způsobem (@) a bez záložek. Děkujeme za pochopení.

Elektronická pošta

Jelikož může být s elektronickými zprávami manipulováno nebo mohou býti zasílány pod cizím jménem, nemají námi zaslané elektronické zprávy zásadně žádné právní účinky; zde platí výhradně písemná forma.

Odpovědnost za obsah webových stránek

Obsah našich webových stránek je sestaven s velkou pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost těchto obsahů.

Dle § 6 odst. 1 MDStV a § 8 odst. 1 TDG je osoba nabízející služby dle všeobecných předpisů odpovědná za vlastní obsah webových stránek. Osoby nabízející služby nejsou však povinny přezkoumávat jimi zprostředkované či uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které by poukazovaly na protiprávnost těchto informací. Povinnost odstranit či zamezit užití takových informací dle obecných právních předpisů zůstává nedotčena. Jakákoli odpovědnost v této souvislosti však vzniká až v okamžiku vědomosti o konkrétním protiprávním jednání. Na základě upozornění na relevantní porušení právní povinnosti bude příslušný obsah webových stránek bez odkladu odstraněn.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv, a proto za obsah těchto cizích webových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za obsah webových stránek, na které odkazujeme, je odpovědná osoba nabízející služby na těchto webových stránkách či jejich správce. Obsah webových stránek, na nichž odkazujeme, byl v okamžiku vytvoření odkazu kontrolován, přičemž protiprávnost obsahu těchto stránek nebyla zjištěna. Permanentní kontrola obsahu cizích webových stránek bez případného upozornění na možnost protiprávního stavu není možná. Na základě upozornění na porušení právních povinností budou příslušné odkazy bez odkladu odstraněny.

Autorské právo

Copyright a autorské právo k informacím na webových stránkách www.escherlaw.de či na www.escherlaw.com, jakož i na veškerých poddoménách, naleží, vyjma jmenovitě označených článků, advokátní kanceláři Escher Rechtsanwälte, Frankfurt nad Mohanem. Správci webových stránek jsou povinni zachovávat autorská práva druhých, resp. používat vlastně vytvořená či licencovaná díla.

Správcem vytvořené obsahy a díla na těchto webových stránkách podléhají německému autorskému zákonu. Příspěvky třetích osob jsou vždy příslušně označeny. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a každý jiný způsob zhodnocení mimo zákonné meze autorského práva vyžaduje písemný souhlas daného autora či tvůrce. Stahování obsahů a pořizování kopií těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli pro komerční účely.

Obrázky:

© Carolina Ramirez
© Hermann Heibel

von fotolia
© Fotolia XXV
© wajan
© Gary Blakeley
© Udo Kroener
© Gerken & Ernst

Ochrana dat

Osobní údaje uvedené na našich webových stránkách (např. jméno, adresa, emailová adresa) byly poskytnuty, pokud možno, dobrovolně. Užití nabídek a služeb není nikdy , pokud je to možné, vázáno na sdělení osobních údajů.

Užití kontaktních dat, zveřejněných v rámci informační povinnosti osoby nabízející služby na webových stránkách (impresum), za účelem zaslání nevyžádané reklamy či informačních materiálů je výslovně zakázáno. Správce stránek si výslovně zachovává právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, např. použitím spam mailu

Zdroj: Vyloučení odpovědnosti v případě el. práv 24 – Portal internetového práva